Hrací řád TK Milo Olomouc

 

Právo hraní na kurtech mají členové klubu se zaplacenými členskými poplatky pro příslušnou sezónu. Členové klubu mají právo na zápis do Klubového Rezervačního Systému (dále jen KRS) a hru na kurtech jen za předpokladu, že členské poplatky budou mít pro letní sezónu zaplaceny do 30. 4. téhož roku u pokladníka klubu, který zadá člena do KRS a přidělí mu identifikační kód na přihlašování do systému. Pro hodinové pronájmy z řad veřejnosti platí podmínka úhrady poplatku za pronájem kurtu před zahájením hraní. Na zaplacenou částku vystaví výběrce účetní doklad.

Rozdělení kurtů dle jejich určení:
vyhrazené časové pásmo:
AREÁL I
kurty č. 1–7: rekreanti/ostatní 8–20hodin

AREÁL II
kurty č. 8–21: závodní hráči/rekreanti/ostatní 8–20hodin

Hrací jednotka začíná vždy v celou hodinu a včetně úklidu trvá 60 minut. Každý hráč po skončení hry srovná nerovnosti hrablem a zamete kurt kartáčem/sítí. Kartáče a sítě po provedeném úklidu je třeba uložit na označené místo. Hraní na kurtu je povoleno jen v tenisovém oblečení a tenisové obuvi.

1. Pravidla na obsazování kurtů v KRS:
1.1. Obsazování kurtů probíhá dle pravidel tohoto hracího řádu schváleného výborem tenisového klubu. Každý člen klubu má právo na 12 hracích jednotek za týden, závodní hráč na 14. Z toho:
5 hracích jednotek (závodní hráč 7) po-pá/8–16hodin
3 hrací jednotky po-pá/16–20hodin
4 hrací jednotky o víkendu/8–20hodin

1.2. Pro rezervaci hodin v rozmezí po-pá/8-16 hodin (dále jen „dopolední hodiny“) lze do systému zapsat o 2 hodiny navíc. Tyto se automaticky odečtou z možnosti hraní v rozmezí po-pá/16-20 hodin (dále jen „odpolední hodiny“). V případě již odehraných všech „odpoledních hodin“ takovou rezervaci nepůjde provést.

1.3. Člen provede zápis na jednu hrací jednotku do hracích plánů v KRS tak, že po zadání svého identifikačního kódu označí požadované volné hodiny. Systém následně označí první řádek jeho jménem a člen tak může na druhý řádek zadat svého spoluhráče (člena). Hrací jednotku lze v systému zadat vždy jen na celou hodinu. Spoluhráč může být změněn pouze členem uvedeným na prvním řádku, avšak nejpozději 60 minut před začátkem hrací jednotky. Po této lhůtě již žádná změna nebude možná a systém bude hrací jednotku považovat za uplatněnou. Pokud člen spoluhráče do KRS nezadá a zůstane zapsaný pouze sám, systém ihned vyhodnotí takovou hodinu tak, že dále budou uplatňována pravidla hry člena s nečlenem. Plnou zodpovědnost za zadanou hrací jednotku nese člen, který je uveden na prvním řádku, a to se všemi důsledky vyplývajícími z tohoto hracího řádu! Systém neumožní zadat členovi více hracích jednotek naráz nad rámec povolených. Pokud bude na kurtě hrát jiná osoba, než je uvedeno v KRS, bude členovi, jenž provedl rezervaci zaznamenána absence. Při dvouhře musí hrát na kurtu oba hráči zadaní v KRS, při čtyřhře aspoň dva ze zadaných hráčů. Pokud hráč již nemůže v KRS změnit svého spoluhráče, musí o to požádat správce nejpozději 15 minut před začátkem rezervované hodiny. Hráč může zaměnit svého spoluhráče jen v případě, že nový spoluhráč má v daném čase volné hodiny.

1.4. Na kurt, který není rezervován v KRS, může jít člen hrát bez nutnosti zápisu do KRS. Bez zápisu do KRS není možné hrát s košem. Právo přednosti mají členové klubu, kteří v daný den ještě nehráli, dále členové, kteří již hráli a teprve pak zájemci o hodinový pronájem z řad veřejnosti (pro ověření bude sloužit pouze KRS). V případě, že volnou hodinu bude chtít využít člen bez zápisu do KRS a v danou chvíli se sejde více členů se stejným právem dle výše uvedených podmínek, má přednost ten člen, který se do začátku uvedené hodiny jako první ještě zapíše do KRS. Tento zápis bude systém považovat jako uplatněnou hodinu v rámci pravidel. Jinak si lze hodit korunou. Během údržby kurtů má správce právo omezit hraní na kurtech nebo přeložit již zapsaného člena na jiný volný kurt.

1.5. Člen, který se na zadanou jednotku nedostaví a chce nahradit nevyužitou hodinu v jiném termínu daného týdne po-pá respektive o víkendu, má právo zadanou hodinu vymazat ze systému, avšak nejpozději 4 hodiny předem. Pokud tak neučiní, bude tato hrací jednotka považována za uplatněnou. V případě, že hráč smaže danou rezervaci v rozmezí 2-4 hodiny před začátkem hry, odečte se hráči příslušná hodina z týdenní dotace. Pokud hráč rezervovanou hodinu smaže v čase kratším jak 2 hodiny před začátkem hry, obdrží navíc absenci. Pokud zadaná hodina nebude obsazena ve stanovený čas, může ji 10 minut po jejím začátku obsadit jiný člen bez nutnosti zápisu do KRS. Právo přednosti mají členové klubu, kteří v daný den ještě nehráli, dále členové, kteří již hráli a teprve pak zájemci o hodinový pronájem z řad veřejnosti (pro ověření bude sloužit pouze KRS). V případě, že se v danou chvíli sejde více členů se stejným právem dle výše uvedených podmínek, lze si hodit korunou.

1.6. Právo pevného sezónního zápisu do rozpisu v KRS na jednotlivé kurty v rámci výše uvedeného systému mají členové klubu po zaplacení dodatečného příplatku, jehož výše bude zveřejněna na vývěsce společně s ostatními ročními poplatky. V kompetenci výboru tenisového klubu je stanovit v přiměřeném rozsahu právo pevného zápisu pro klubem pořádané tenisové školičky a organizovaný trénink sportovní mládeže na kurtech č. 8–21 zejména v předzávodním a závodním období.

1.7. Zápis hodin do KRS se na následující týden otevírá vždy ve čtvrtek aktuálního týdne ve 13 hodin. V tento den lze do systému zapsat všechny přidělené hrací jednotky. V případě potřeby zarezervovat nadlimitní jednotky, je toto možné až od pátku. Takovou rezervaci může udělat správce klubu. Od pátku lze také rezervovat hodiny pro veřejnost (nečleny).

2. Pravidlo hraní člena s nečlenem:
2.1. Členové klubu si mohou ke hře pozvat nečlena. Za nečlena je nutné zaplatit poloviční výši hodinového pronájmu u pokladníka TK na základě výpisu z KRS, kde budou všechny hrací jednotky evidovány. Tento výpis se zasílá mailem členům, kteří takto uplatnili rezervaci s nečlenem cca jednou měsíčně. Splatnost poplatku je 1 měsíc od obdržení mailu. V případě nezaplacení v době splatnosti bude člen zablokován pro zápis do KRS do splacení závazku. Člen, který si pozval na hrací jednotku nečlena, zadá do KRS na první řádek své jméno a druhý řádek již nevyplňuje. Taková hrací jednotka nepůjde po uložení změnit, pouze zrušit.

2.2. V případě čtyřhry, kde jsou dva hráči členy a dva hráči nečleny, hrají nečleni zdarma. Do KRS se zadají 2 členové stejně jako při dvouhře.

3. Postih za neodehranou rezervaci:

3.1. Pokud hráč vytvoří v KRS rezervaci, na kterou se pak nedostaví, bude mu započítána absence. Pokud se hráč nemůže v KRS odhlásit nebo přehlásit sám, může o to požádat správce nejpozději 2h minut před zahájením rezervované hry.

4. Postih za hru s hráčem, který není zapsán v KRS:

4.1. Pokud bude na kurtě hrát jiná osoba, než je uvedeno v KRS, bude členovi, jenž provedl rezervaci, zaznamenána absence.

5. Postihy za absence:

5.1. Po dosažení tří absencí bude hráči odebrána možnost zápisu do KRS na dva týdny. Vždy k 30.6. budou všem členům absence vymazány.

6. Pravidla hraní s košem:
6.1. Člen smí používat více jak 8 míčů/kurt (ev. koš s míči) tehdy, je-li na dvorci sám, a to v době, kdy není dvorec zarezervován.

6.2. V případě, jsou-li na dvorci dva a více hráčů, smí člen používat více jak 8 míčů/kurt tehdy, má-li zaplacen členský poplatek a příplatek za používání různých typů košů s míči a nahrávacích strojů (dále jen příplatek za koš).

6.3. Nečlen smí použít více jak 8 míčů jen tehdy, hraje-li s členem (bez rozdílu věku), který má zaplacen příplatek za koš.

6.4. Hra s košem se eviduje v KRS vždy, když jsou dva a více hráčů na dvorci.

6.5. Hra s košem je povolena závodním hráčům registrovaným u ČTS  za TK Milo Olomuc, a to tehdy, jsou-li na dvorci výhradně s některým z nejbližších rodinných příslušníků (rodič, prarodič nebo sourozenec."

7. Turnaje, mistrovská utkání, akce klubu

Na vývěskách klubu je zveřejněn seznam klubem pořádaných akcí, tj. rozpis utkání družstev, turnajů a dalších klubových akcí, kdy je hraní na kurtech omezeno a řídí se pokyny pracovníků klubu pověřených řízením akce – vedoucích družstev, ředitele turnaje apod. V rozpise KRS jsou akce probíhající v daném týdnu vyznačeny i s předpokládaným nárokem na obsazení kurtů.

8. Další

Členové klubu a návštěvníci z řad veřejnosti jsou povinni udržovat pořádek na kurtech a v celém areálu, odkládat kola na vyhrazená místa, udržovat čistotu v šatnách, šetřit vodou, elektřinou a plynem. Zásadně se zakazuje manipulace s plynovými spotřebiči. Jízda na kole a v autech je povolena jen po k tomu určených komunikacích za zvýšené opatrnosti max. rychlostí 5 km/h. Parkování je povoleno pouze na zpevněných nezatravněných plochách tak, aby byl zachován volný průjezd ostatních vozidel.

---

Upozornění:

Branka na dvorce č. 2 a 3 v areálu I je určena pouze pro vstup na tyto kurty, pro vstup na ostatní kurty jsou určeny příslušné boční branky. Všichni nehrající návštěvníci i hráči jsou povinni se chovat tak, aby svým chováním nerušili dění na kurtech.

 

Ke dni 7. 6. 2024 aktualizoval a schválil výše uvedené znění hracího řádu výbor TK.

 

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. 

předseda TK MILO OLOMOUC


Kontakt

TK Milo Olomouc

Na střelnici 37
779 00 Olomouc


Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)

Správce v areálu I:
772 721 580

Správce v areálu II:
772 721 581

Badminton:
728 071 720

Telefon na účetní:
776 679 095