USNESENÍ VALNÉ HROMADY TK MILO
ZE DNE 23.9.2013

 

  1. Valná hromada (VH) Tenisového klubu Milo Olomouc (TK Milo) bere na vědomí návrh nových stanov Tělovýchovné jednoty (TJ) Milo Olomouc a žádá výkonný výbor (VV) TJ:
  1. o srozumitelnější formulaci stanov, a to zejména v bodech týkajících se zatížení či zcizení majetku;
  2. o bližší specifikaci procesu svolávání valných hromad, jejichž program má zahrnovat případy zcizení majetku TJ, včetně stanovení zákazu dodatečného zařazení tohoto bodu na program příslušné VH;
  3. o ošetření zastupování člena klubu/oddílu na VH prostřednictvím plné moci v tom smyslu, aby zmocněncem mohl být pouze člen klubu/oddílu či rodinný příslušník zmocnitele, přičemž plná moc smí být udělena pouze na jednu konkrétní VH, případně na náhradní VH konanou ve stejný den namísto svolané VH, která není usnášeníschopná;
  4. aby v případě odstoupení 1/3 a většího podílu členů výkonného výboru stanovil povinnost výkonného výboru svolat do 30 dnů volební VH;
  5. aby v odst. 20 návrhu stanov vyjasnil vzájemné kompetence výkonných výborů a valných hromad klubů/oddílů a výkonného výboru a VH TJ, které nejsou ze stávající formulace zřejmé.
  1. VH TK Milo bere na vědomí:
  1. zprávu VV o dosavadní činnosti VV TK,
  2. zprávu o finančním stavu TK
  3. představené plány VV na další období.

 

 

 

Znění usnesení schválil:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

předseda TK Milo Olomouc